Wpływ zmiennych demograficzno-społecznych na palenie tytoniu i picie alkoholu przez osoby starsze

Grażyna Puto 1, Iwona Repka 1, Lucyna Ścisło 1, Bożena Targosz 2
1 - Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 - Absolwent Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
MONZ
2016; 22 (4): 298-302
ICID: 1227613
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Prognozy demograficzne wskazujące wzrost populacji osób starszych skłaniają do poznania związku między zmiennymi demograficzno-społecznymi a występowaniem uzależnień od palenia tytoniu czy picia alkoholu, nie tylko ze względu na negatywny wpływ na stan zdrowia, ale również konsekwencje społeczne.
Cel. Poznanie związku między zmiennymi demograficzno-społecznymi a paleniem tytoniu i piciem alkoholu przez osoby starsze.
Materiał i metody. W badaniu posłużono się metryczką pytań demograficzno-społecznych oraz kwestionariuszami: Alkoholowym Michigeńskim Testem Przesiewowym – Wersja Geriatryczna (Short Michigan Alcoholism Screening Test – Geriatric Version, S-MAST-G) i testem Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu – AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). Badanie przeprowadzono wśród 100 osób po 60. roku życia.
Wyniki. Wśród badanych 21% paliło tytoń, problemy z alkoholem częściej przejawiali mężczyźni niż kobiety (40% vs 8%, p<0,0001), a stopień uzależnień czy picia szkodliwego zmniejszał się wraz z wiekiem badanych (p=0,016).
Wnioski. Uzależnienie oraz picie szkodliwe alkoholu przez osoby starsze warunkuje wiek, stan cywilny oraz źródło utrzymania. Stopnień uzależnienia od nikotyny wśród osób starszych zmniejsza się wraz z wiekiem. Źródło utrzymania jest silnym predykatorem palenia tytoniu.

DOI: 10.5604/20834543.1227613
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     uzależnienia [6 powiązanych rekordów]
     osoby starsze [49 powiązanych rekordów]
     alkohol [35 powiązanych rekordów]
     tytoń [8 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Zielińska, A Białecka,
Vegetables and fruit, as a source of bioactive sub...
The phenomenon of population aging is not only associated with an increase in the number and proportion of older people in society, but also with an increase in the incidence of cognitive impairment. This can impair the functioning of the elderly in ...
STRESZCZENIE
O Dąbska, K Pawlikowska-Łagód,
Starość i samotność osób starszych w percepcj...
Wprowadzenie i cel pracy. Sytuacja życiowa i problemy ludzi starych stają się coraz częściej przedmiotem badań oraz rozważań teoretycznych. Starość jest etapem życia, który stawia przed człowiekiem pewne wyzwania, piętrzy trudno...
STRESZCZENIE
A Leszczyńska, M Dopierała,
Nordic walking jako forma aktywności fizycznej wp...
Wstęp. W procesie starzenia dochodzi do pogorszenia sprawności ruchowej, na którą wpływ mają między innymi choroby wieku podeszłego. Zachodzące zmiany patofizjologiczne, stosowane leczenie mogą negatywnie wpływać na sprawność ruchową p...
STRESZCZENIE