Analiza czynników warunkujących ocenę satysfakcji położnic ze świadczonej opieki okołoporodowej

Grażyna Iwanowicz-Palus 1, Agnieszka Marcewicz 2, Ewa Rzońca 1, Agnieszka Bień 1
1 - Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2016; 22 (4): 270-276
ICID: 1227608
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Okres ciąży, porodu i połogu to wyjątkowy czas w życiu kobiety, który wymaga zapewnienia jej holistycznej, kompleksowej opieki i wsparcia. Celem pracy jest analiza czynników warunkujących ocenę satysfakcji położnic ze świadczonej opieki okołoporodowej.
Materiał i metoda. Badania zostały przeprowadzone w okresie od marca do kwietnia 2014 roku wśród 150 położnic – pacjentek lubelskich szpitali. Zastosowano w nich metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety obejmujący pytania dotyczące ogólnej jakości opieki okołoporodowej świadczonej przez lekarza i położną oraz charakterystyki badanych kobiet.
Wyniki. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy oceną poziomu satysfakcji położnic ze świadczonej opieki okołoporodowej a ich wyksztalceniem, miejscem zamieszkania, stanem cywilnym, posiadaną liczbą dzieci, aktywnością zawodową, samooceną/oceną dotyczącą prawidłowego przebiegu: ciąży, porodu i przeżyć związanych z porodem, rodzajem porodu i czasem przebywania na oddziale położniczym (p < 0,05).
Wnioski. Położnice z wykształceniem wyższym, posiadające jedno dziecko, mieszkające w mieście, będące w związku małżeńskim, aktywne zawodowo, które rodziły naturalnie, pozytywnie oceniające przebieg ciąży, porodu, jak i przeżycia związane z samym porodem oraz dłużej przebywające na oddziale położniczym wyżej i lepiej oceniają opiekę okołoporodową. Opieka okołoporodowa świadczona przez lekarza i położną została oceniona pozytywnie w opinii położnic. Konieczna jest jednak jej systematyczna ocena w celu spełniania oczekiwań kobiet i doskonalenia świadczonej opieki.
DOI: 10.5604/20834543.1227608
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     czynniki [1 powiązanych rekordów]
     satysfakcja [10 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Bień, E Rzońca,
Socjodemograficzne uwarunkowania zachowań zdrowot...
Zachowania zdrowotne budujące styl życia każdego człowieka odnoszą się do wszelkich działań, które mają zarówno pośredni, jak i bezpośredni wpływ na jego zdrowie i samopoczucie oraz stanowią wyraz ukształtowanej postawy wobec zdrowia....
STRESZCZENIE
G Iwanowicz-Palus,
Recenzja książki „Leksykon socjologii moralno...
Socjologia moralności jako nauka empiryczna bada moralność od strony jej społecznego tworzenia się i funkcjonowania (moralność jako społeczny konstrukt), od strony społecznych uwarunkowań tych wszystkich zjawisk, które składają się na d...
STRESZCZENIE
J Styczyński, K Czyżewski,
Analiza epidemiologiczna zakażeń gronkowcowych w...
Wstęp. Gronkowce są jednym z najczęstszych patogenów wpływających na powikłania u pacjentów poddawanych chemioterapii. Cel pracy. Ocena występowania zakażeń gronkowcowych u pacjentów onkologicznych leczonych w oddziałach hematoonkologii...
STRESZCZENIE