Wiedza w zakresie karmienia piersią wśród kobiet po porodzie

Ewa Dzbuk 1, Grzegorz Bakalczuk 1, Olga Padała 2, Anna Orzeł 2, Maciej Putowski 2, Marta Piróg 2, Marta Podgórniak 2, Edyta Wdowiak 3, Artur Wdowiak 2
1 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego
2 - Pracownia Technik Diagnostycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych
MONZ
2016; 22 (4): 260-263
ICID: 1227606
Article type: Original article
 
 
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie stanu wiedzy kobiet po porodzie na temat karmienia naturalnego.
Materiał i metodyka. W badaniu wzięło udział 300 kobiet po porodzie w wieku od 18 do 41 lat. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej i opisowej z zastosowaniem oprogramowana STATISTICA 12.0 (StatSoft). Dla cech jakościowych do wykrycia istnienia zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi użyto testu Chi2 .
Wyniki. Wśród ankietowanych 83,33% kobiet uważało, iż karmienie piersią należy rozpocząć w ciągu dwóch godzin po porodzie. Zauważono istotną statystycznie zależność pomiędzy wiedzą na ten temat a miejscem zamieszkania, statusem socjoekonomicznym oraz sposobem zakończenia ciąży. Wykazano także związek pomiędzy wiedzą na temat zaleceń WHO co do najkrótszego okresu wyłącznego karmienia piersią a wykształceniem oraz liczbą posiadanych dzieci. Najwięcej respondentek uznało Internet i telewizję jako kluczowe źródła, z których czerpią wiedzę na temat karmienia.
Wnioski. Ankietowane biorące udział w badaniu prezentowały bardzo wysoki poziom wiedzy odnośnie do zaleceń związanych z karmieniem naturalnym.

DOI: 10.5604/20834543.1227606
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     połóg [9 powiązanych rekordów] 

Related articles

O Padała, A Taracha,
Opinion of students of Medical University of Lubli...
Introduction. Many women at the reproductive age face the dilemma of choosing the best contraceptive method. Apart from the natural birth control methods, there is a large selection of barrier, hormonal or invasive procedures. Birth control also incl...
STRESZCZENIE
P Piróg,
APPLICATION OF FLOW GRAPHS IN THE MICROWAVE MEASUR...
Flow graphs are the effective tool for description of the complicated microwave measurement systems and usually are used in the process of creating measurement equation. The algorithm which can find this equation is known as the Mason's gain formula ...
STRESZCZENIE
M Kubeczko, E Nowara,
Efficacy and safety of vitamin D supplementation i...
Background: Vitamin D (VD) deficiency in chronic lymphocytic leukemia (CLL) is associated with inferior prognosis, shorter time to treatment and worse overall survival. VD deficiency is the first potentially modifiable prognostic factor in CLL. Curre...
STRESZCZENIE