Rola profilaktyki pozytywnej w kształtowaniu zdrowia holistycznego

Patrycja Curyło-Sikora 1, Anna Kaczmarska 1
1 - Katedra Psychologii Zdrowia, Instytut Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
MONZ
2016; 22 (4): 253-259
ICID: 1227605
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. W artykule podjęto problematykę profilaktyki oraz zdrowia, zaprezentowano zmianę podejścia do obu zjawisk oraz podkreślono współczesne rozumienie zdrowia w perspektywie holistycznej. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na rolę profilaktyki pozytywnej jako oddziaływania ukierunkowanego na pomnażanie zasobów tkwiących w jednostce oraz jej otoczeniu celem wzmacniania zdrowia w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
Skrócony opis stanu wiedzy. Przez dziesięciolecia zdrowie definiowano przy użyciu kategorii obiektywnych. Zgodnie z modelem biomedycznym akcent kładziono na chorobę oraz czynniki ją warunkujące. Stopniowo zaczęto uznawać rolę czynników psychospołecznych w zaburzeniach somatycznych oraz aktywności własnej człowieka w kreowaniu zdrowia, rozumianego także w kategoriach rozwoju jednostki i społeczeństwa. Zmiana ta wiązała się z przyjęciem modelu biopsycho-społecznego oraz holistycznej wizji człowieka. Konsekwentnie, dalszy postęp w tej problematyce związany był z rozwojem zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia. Przeniesiono akcent z koncentracji na czynnikach zagrażających zdrowiu na mechanizmy go warunkujące.
Podsumowanie. W artykule została przedstawiona zmiana w podejściu do zdrowia i choroby oraz działań o charakterze promocyjno-profilaktycznym. Zaprezentowano przejście od paradygmatu patogenetycznego (biomedycznego), koncentrującego się na chorobie do psychospołecznego i salutogenetycznego, kładącego nacisk na mechanizmy zdrowia. Ukazano także zmiany w obszarze profilaktyki, w której zaczęto dostrzegać rolę jednostki jako aktywnego kreatora zdrowia holistycznego.
DOI: 10.5604/20834543.1227605
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zasoby [14 powiązanych rekordów]
     zdrowie [101 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Herbert, P Żegleń,
Ocena potencjału przyrodniczo-kulturowego jako na...
Praca prezentuje kwestie związane z oceną potencjału turystycznego pięciu powiatów województwa podkarpackiego (lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko - sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego) w aspekcie jego wpływu na...
STRESZCZENIE
J Herbert, P Żegleń,
Ocena potencjału przyrodniczo-kulturowego jako na...
Praca prezentuje kwestie związane z oceną potencjału turystycznego pięciu powiatów województwa podkarpackiego (lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko - sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego) w aspekcie jego wpływu na...
STRESZCZENIE
J Herbert, P Żegleń,
Ocena potencjału przyrodniczo-kulturowego jako na...
Praca prezentuje kwestie związane z oceną potencjału turystycznego pięciu powiatów województwa podkarpackiego (lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko - sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego) w aspekcie jego wpływu na...
STRESZCZENIE