Społeczna rola Ochotniczej Straży Pożarnej w ratownictwie medycznym na obszarach wiejskich

Agata Pawlak 1, Karolina Kuśmierz 2, Klaudia Czerwonka 2, Marcin Węgrzyniak 3
1 - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
2 - Instytut Medycyny Wsi, Lublin
3 - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
MONZ
2016; 22 (3): 240-244
ICID: 1220530
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie, analiza oraz ocena roli jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Polsce w zakresie wparcia medycznego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Przedstawiony materiał dotyczy znaczenia społecznego strażaka-ratownika, jako wsparcia przy wykonywanych zawodowo świadczeń przez Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM).
Materiał i metody. W pracy wykorzystano materiały źródłowe dotyczące OSP w Polsce. Analiza i ocena roli jednostek OSP została również przedstawiona w oparciu o obowiązujące akty prawne, a także publikacje naukowe.
Wyniki. Z uwagi na alokację, ZRM nie zawsze są w stanie dotrzeć na czas do poszkodowanego wymagającego zaawansowanych działań ratowniczych z powodu nagłego zatrzymania krążenia. Funkcjonujący w Polsce system ratowniczy daje możliwość wykorzystania potencjału strażaków ochotników do działań w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) przed dotarciem do pacjenta ZRM.
Wnioski. Społeczna rola OSP w Polsce w zakresie wparcia medycznego w zadaniach Systemu PRM jest kluczowa dla poprawy przeżywalności osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ustawodawcy udało się stworzyć odpowiednie regulacje dotyczące zadań i kompetencji strażaków ochotników w zakresie udzielania KPP. Istnieją również właściwe przepisy dotyczące współpracy systemów ratowniczych w Polsce – pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Należałoby jednak doprecyzować przepisy dotyczące bezpośredniego wykorzystania potencjału sprzętowego i ludzkiego OSP, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Niezbędne jest również doposażenie medyczne jednostek OSP w automatyczne defibrylatory zewnętrzne, a także modyfikacja procedur i regulacji prawnych w obszarze zdobywania i utrzymywania uprawnień do wykonywania KPP.
DOI: 10.5604/20834543.1220530
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     automatic external defibrillator [1 powiązanych rekordów]
     nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) [1 powiązanych rekordów]
     kwalifikowana pierwsza pomoc [4 powiązanych rekordów]
     Ochotnicza Straż Pożarna [3 powiązanych rekordów]
     Agata Pawlak [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

T Kamiński, M Michałowska,
Aryl hydrocarbon receptor (AhR) and its endogenous...
The indoxyl sulfate (IS, indoxyl sulphate) is the end product of dietary tryptophan degradation by indole pathway and significantly higher serum and tissue concentrations of this compound is observed in patients with impaired renal function. Despite ...
STRESZCZENIE
J Pawlak,
WYPOSAŻENIE W SIŁĘ POCIĄGOWĄ A WYDAJNOŚĆ PR...
W artykule przedstawiono analizę współzależności między stanem siły pociągowej a wydajnością pracy w rolnictwie. W latach 1950-2010 zasoby siły pociągowej (żywej i mechanicznej) w rolnictwie polskim zwiększyły się o 365,7%, w tym mech...
STRESZCZENIE
J Pawlak,
ZAŁOŻENIA METODYCZNE DO OCENY EKONOMICZNYCH SKUT...
W artykule przedstawiono metodę oceny ekonomicznych skutków zastosowania w gospodarstwach rolnych technologii powodującej redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Proponowana metoda uwzględnia niepełne zamortyzowanie obiektów techni...
STRESZCZENIE