Stan uzębienia dzieci 6 i 12- letnich z terenu województwa lubelskiego.

Karolina Kuśmierz 1, Piotr Lutomski 1, Piotr Starzyk 2, Paulina Marcyniuk 3, Konrad Małkiewicz 4
1 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
2 - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
3 - Centrum Onkologii- Instytut, Oddział w Krakowie
4 - Zakład Ortodoncji Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ
2016; 22 (3): 194-197
ICID: 1220521
Article type: Review article
 
 
Wstęp. Wyniki systematycznie prowadzonych ogólnopolskich badań epidemiologicznych mających za zadanie ocenę stanu zdrowia jamy ustnej wskazują, że intensywność choroby próchnicowej wśród dzieci i młodzieży utrzymuje się na wysokim poziomie. W okresie między 6. a 12. rokiem życia zachodzi systematyczna wymiana uzębienia mlecznego na stałe. W przypadku występowania aktywnych zmian próchnicowych w uzębieniu mlecznym istnieje podwyższone ryzyko kolonizacji zębów stałych patogennymi szczepami bakterii.
Cel. Celem pracy porównanie stanu zdrowia jamy ustnej dzieci 6- i 12-letnich zamieszkujących województwo lubelskie ze stanem zdrowia jamy ustnej równolatków mieszkających w innych rejonach kraju.
Opis stanu wiedzy. Dane przedstawione w opracowaniach badań Monitoringu Zdrowia Jamy Ustnej, przeprowadzonych w latach 2013–2015 wskazują na duże nasilenie choroby próchnicowej wśród dzieci 6- i 12-letnich. W skali całego kraju jedynie 14,4% dzieci 6-letnich było wolnych od próchnicy (dmft/DMFT = 0), zaś na terenie województwa lubelskiego – 13,5%. Wartość wskaźnika SiC (ang. Significant Caries Index ), opisującego intensywność próchnicy w najbardziej zagrożonej chorobą 1/3 populacji wynosiła w odniesieniu do całej badanej grupy 10 punktów, podobną wartość, tj. 10,1 punktu, przyjmowała na terenie województwa lubelskiego.
W całej badanej populacji wolnych od próchnicy (DMFT = 0) było 20,4% dzieci 12-letnich. Na terenie województwa lubelskiego odsetek ten był jeszcze niższy i wynosił jedynie 16,2%. Wartość wskaźnika SiC badanego w populacji dzieci 12-letnich wynosiła średnio 7,4 punktu. W województwie lubelskim intensywność próchnicy w najbardziej zagrożonej chorobą 1/3 populacji była niższa, a wskaźnik SiC przyjmował wartość 6 punktów.
Podsumowanie. Stan zdrowia jamy ustnej dzieci 6- i 12-letnich zamieszkujących województwo lubelskie nie odbiega w znacznym stopniu od stanu zdrowia całej populacji 6- i 12-latków. Analiza wskaźników epidemiologicznych dla omawianych grup wiekowych wskazuje na wysoką intensywność choroby próchnicowej i duże potrzeby lecznicze omawianej populacji w zakresie stomatologii. W związku z powyższym konieczna wydaje się intensyfikacja działań edukacyjnych, profilaktycznych i leczniczych nie tylko na terenie województwa lubelskiego, ale także w pozostałych częściach Polski.


DOI: 10.5604/20834543.1220521
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     epidemiologia próchnicy [2 powiązanych rekordów]
     DMFT [29 powiązanych rekordów]