Wybrane zasoby osobiste jako czynniki zwiększające odporność na wypalenie zawodowe u pracowników zawodów medycznych

Anna Goś 1, Cezary Rzemek 2, Katarzyna Śledziewska 3, Ewa Humeniuk 4
1 - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie
3 - Oddział Rehabilitacji, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy, Otwock
4 - Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2016; 22 (3): 181-186
ICID: 1220518
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie. Problem wypalenia zawodowego u pracowników służby zdrowia zajmuje szczególne miejsce w badaniach dotyczących tego zjawiska, ponieważ to właśnie te profesje są szczególnie narażone na wypalenie zawodowe i wymagają stałego monitorowania i podejmowania interwencji nastawionych na zmniejszenie jego występowania. Niniejsza praca jest przeglądem i krytyczną analizą piśmiennictwa dotyczącego wypalenia zawodowego u pracowników zawodów medycznych oraz próbą przybliżenia wybranych zasobów osobistych, których rozwijanie znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego lub przyspiesza powrót do zdrowia po doświadczeniu tego syndromu.
Cel pracy. Celem tej pracy jest analiza wybranych zasobów osobistych, takich jak cechy osobowości, pozytywny kapitał psychologiczny oraz inteligencja emocjonalna oraz ich wpływu na zwiększenie odporności na wypalenie zawodowe pracowników zawodów medycznych.
Skrócony opis stanu wiedzy. Cechy osobowości takie jak ekstrawersja, sumienność, ugodowość, stabilność emocjonalna i otwartość na doświadczenia oraz wszystkie składowe pozytywnego kapitału psychologicznego (PsyCap), tj. poczucie sprawstwa, optymizm, nadzieja i rezyliencja, jak również inteligencja emocjonalna, w znaczący sposób wpływają na zwiększenie odporności pracowników zawodów medycznych na wypalenie zawodowe.
Podsumowanie. Przegląd literatury dotyczącej wypalenia zawodowego w zawodach medycznych potwierdza związek zasobów osobistych, takich jak cechy osobowości, pozytywny kapitał psychologiczny i inteligencja emocjonalna, ze zwiększoną odpornością na to zjawisko. Dlatego też pomiar oraz rozwijanie tych zasobów u pracowników zawodów medycznych przyczyni się korzystnie do zmniejszenia występowania syndromu wypalenia zawodowego wśród pracowników służby zdrowia.
DOI: 10.5604/20834543.1220518
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     inteligencja emocjonalna [11 powiązanych rekordów]
     kapitał psychologiczny [2 powiązanych rekordów]
     zawody medyczne [1 powiązanych rekordów]
     Stres zawodowy [19 powiązanych rekordów]
     wypalenie [3 powiązanych rekordów]