Wpływ mediów na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych

Kamil Ludwisiak 1, Michał Polguj 2, Agata Majos 3, Wojciech Drygas 4
1 - Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej, SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, Polska
2 - Zakład Angiologii, Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3 - Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej, SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, Polska
4 - Zakład Medycyny Zapobiegawczej, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii, Warszawa
MONZ
2016; 22 (2): 145-150
ICID: 1208221
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Dla większości ludzi na świecie media stanowią nieodłączną część życia codziennego. Stało się tak dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii, która ułatwiła do nich dostęp przeciętnemu człowiekowi i sprawiła, iż są one ważnym źródłem pozyskiwania informacji użytecznych w życiu codziennym.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu mass mediów na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych w zależności od wieku, płci i poziomu wykształcenia.
Materiał i metoda. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż wykonany przy pomocy kwestionariusza autorskiego. Anonimowa ankieta składała się z 54 pytań. Badaniem objęto 260 osób w przedziale wiekowym pomiędzy 18. a 35. rokiem życia, w większości studentów uczelni medycznych (N = 149), a także internautów (N = 89) oraz pracowników łódzkich szpitali (N = 22).
Wyniki. Zgodnie z analizą 67,7% respondentów potwierdziło wpływ mediów na zachowanie zdrowotne (67,4% kobiet i 68,6% mężczyzn). Za pozytywnym wpływem opowiedziało się 34,2% badanych, zaś za negatywnym 6%, reszta nie miała zdania lub stwierdziła ich neutralność. Za najczęściej poszukiwane w mediach informacje dotyczące zdrowia, większość badanych wskazała informacje dotyczące leków i skutków ich przyjmowania, diet, diagnostyki oraz znaczenia różnych objawów chorób. Za najczęściej wykorzystywane media respondenci wskazali Internet (91%), następnie telewizję i czasopisma – po 42%. Mniej niż 12% wskazało książki, zaś radio i prasę codzienną – odpowiednio 7,3% i 6%.
Wnioski. W opinii respondentów informacje przekazywane przez media mają wpływ na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych. Największy wpływ na poszerzanie wiedzy dotyczącej stosowania leków, diet, diagnostyki i symptomatologii chorób mają Internet, telewizja oraz czasopisma.
DOI: 10.5604/20834543.1208221
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wiarygodność informacji [1 powiązanych rekordów]
     zachowanie [0 powiązanych rekordów]
     zdrowie [101 powiązanych rekordów]
     media [183 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Jarecka, T Fąk,
Wiedza o zdrowiu a aktywność fizyczna w stylu ż...
Cel badań. Styl życia jest jednym z czynników warunkujących zdrowie człowieka. Celem badań było wyjaśnienie zależności między wiedzą o uwarunkowaniach zdrowia a aktywnością fizyczną studentów kierunku turystyka i rekreacja. Materiał ...
STRESZCZENIE
J Herbert, P Żegleń,
Ocena potencjału przyrodniczo-kulturowego jako na...
Praca prezentuje kwestie związane z oceną potencjału turystycznego pięciu powiatów województwa podkarpackiego (lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko - sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego) w aspekcie jego wpływu na...
STRESZCZENIE
W Cynarski, P Pawelec,
Social Determinants of Attitudes towards Health in...
Background. The theoretical perspective for this research is inspired by Humanistic Theory of Martial Arts, the anthropology of martial arts, the sociology of health, and the sociology of physical culture/ sociology of sport. Aim. This research poses...
STRESZCZENIE