Przemoc domowa wobec kobiet

Celina Łepecka - Klusek 1, Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc 2, Grażyna Stadnicka 3, Anna Bogusława Pilewska – Kozak 1
1 - Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin
2 - Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
3 - Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, Uniwersytet Medyczny, Lublin
MONZ
2015; 21 (4): 408-413
ICID: 1186915
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie. W każdej społeczności na świecie żyją kobiety, które doświadczyły w swoim życiu aktów przemocy. Media dość często przekazują informacje o nich, niekiedy jednak zbyt późno, czyli w sytuacji, gdy doszło już do utraty życia czy zdrowia.
Cel pracy. Ukazanie zjawiska przemocy domowej wobec kobiet jako wciąż aktualnego, trudnego do zdiagnozowania i rozwiązania problemu.
Skrócony opis stanu wiedzy. Przemoc domowa wobec kobiet nie może być niedostrzegana. W opracowaniu zdefiniowano pojęcia: przemoc, przemoc w rodzinie i przemoc wobec kobiet. Omówiono zakres i formy przemocy oraz skalę zjawiska w Polsce, stwierdzając, że jest trudne do oszacowania. Podkreślono, iż przemoc najczęściej odbywa się w zamkniętym kręgu rodziny, czyli bez świadków. Omówiono rolę pracowników medycznych, w tym pielęgniarek i położnych, w profilaktyce przemocy i identyfikowaniu kobiet krzywdzonych.
Podsumowanie. Istnieje potrzeba opracowania skuteczniejszych programów prewencyjnych, aktualizacji wiedzy i większego zaangażowania pracowników medycznych (również pielęgniarek i położnych) wobec zmieniających się rozwiązań prawnych. Skuteczne przeciwdziałanie, także rozwiązywanie problemu przemocy domowej wobec kobiet, wymaga korzystania z różnych obszarów wiedzy i umiejętności. Konieczna jest zatem współpraca zespołów interdyscyplinarnych, tj. przedstawicieli służb, instytucji i organizacji wchodzących w ich skład.
DOI: 10.5604/20834543.1186915
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     metody zapobiegania [1 powiązanych rekordów]
     ofiary przemocy [2 powiązanych rekordów]
     kobieta krzywdzona [0 powiązanych rekordów]