Jakość życia pielęgniarek – badanie wstępne

Grażyna Dugiel 1, Katarzyna Kęcka 2, Maria Jasińska 3
1 - Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Świętokrzyski
2 - Samodzielna Pracownia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
3 - Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
MONZ
2015; 21 (4): 398-401
ICID: 1186913
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Jakość życia przejawia się w przystosowaniu biologicznym, społecznym, podmiotowym i duchowym. Z tej perspektywy pojęcie to utożsamiane jest zarówno z wartościami otaczającego świata, jak i z jakością funkcjonowania człowieka. Można powiedzieć, że jest to zespół elementów przenikających się w różnych proporcjach i z różnym nasileniem, wśród których znajdują się takie obszary jak: współudział w życiu społecznym, dorobek twórczy, bogactwo przeżyć, poziom świadomości oraz poziom aktywności.
Materiał i metody. Jakość życia, uwarunkowana stanem zdrowia 145 pielęgniarek, została zbadana w oparciu o polską adaptację kwestionariusza EQ 5D. Poza danymi demograficznymi zawiera on ocenę stanu zdrowia w 5 aspektach życia codziennego takich jak: możliwości ruchowe, samoobsługa, codzienna aktywność, stan psychiczny oraz globalna subiektywna ocena swojego zdrowia (tzw. EQ-VAS).
Wyniki. Umiarkowane problemy w zakresie co najmniej jednej domeny jakości życia zgłosiło 65,52% respondentów, skrajne problemy 1,4%. Ból lub dyskomfort odczuwało 48,97% ankietowanych, niepokój lub obniżenie nastoju – 50,3%. Problemy z chodzeniem zgłosiło 6,2%, z wykonaniem zwykłych czynności – 10,34%. Ból i lęk są najczęściej zgłaszanymi problemami, zwłaszcza wśród młodszej grupy badanych kobiet. Średnia ocena stanu zdrowia – według wizualnej skali analogowej (visual analougue scale VAS) – wynosiła 78,85 punktów (SD 13,85).
Wnioski. Niepokój i ból są częstymi problemami pielęgniarek, szczególnie młodszych. Średni wynik oceny stanu zdrowia obniżał się wraz z wiekiem. Nie stwierdza się istotnych różnic stanu zdrowia pielęgniarki w stosunku do stanu zdrowia populacji polskiej. Satysfakcja z pracy wpływa na jakość życia związaną ze stanem zdrowia, a stan zdrowia modyfikuje poziom satysfakcji z pracy.
DOI: 10.5604/20834543.1186913
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     satysfakcja zawodowa [7 powiązanych rekordów]
     jakość życia [12 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Skryplonek, M Jasińska,
Jakość fermentowanych napojów probiotycznych ot...
Serwatka stanowi produkt uboczny przemysłu mleczarskiego charakteryzujący się właściwościami odżywczymi oraz prozdrowotnymi, a niezagospodarowana stanowi zagrożenie dla środowiska. Stale zwiększająca się produkcja serów i – w konsekwen...
STRESZCZENIE
M Malewska, A Jasińska,
The therapeutic effects of lithium in the context&...
Lithium as a chemical element was discovered nearly 200 years ago. Its introduction to the treatment of affective disorders at the end of the nineteenth century by Carl Lange in Denmark and, in the second half of the twentieth century, by John Cade i...
STRESZCZENIE
M Panek-Jeziorna, A Mulak,
Niedokrwistości przewlekłe w chorobach układu p...
...
STRESZCZENIE