Zmiana jakości życia pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową leczonych przezskórną angioplastyką tętnic wieńcowych w rocznej obserwacji

Monika Strzyżewska 1, Andrzej Krupienicz 1
1 - Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ
2015; 21 (4): 357-361
ICID: 1186905
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. W ostatnich latach dużą uwagę poświęca się badaniom jakości życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Celem przeprowadzonych badań była ocena jakości życia pacjentów z chorobą wieńcową po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych (PCI).
Materiał i metoda. Do badania włączono 275 chorych z objawową chorobą wieńcową, zakwalifikowanych do planowego zabiegu PCI. Badanie jakości życia przeprowadzono za pomocą kwestionariusza SAQ, oceniającego fizyczne i emocjonalne konsekwencje choroby. Zrealizowano badanie kohortowe typu rejestru, prospektywne. Oceny wyjściowej dokonano dzień przed lub w dniu wykonania zabiegu angioplastyki. Końcowa ocena miała miejsce po upływie 12 miesięcy od daty wykonania zabiegu.
Wyniki. Dla podskali kwestionariusza SAQ dotyczącej ograniczeń fizycznych, różnica między średnimi z dwóch pomiarów nie była istotna statystycznie. Średnie wartości podskal kwestionariusza SAQ, dotyczące nasilenia i częstotliwości dolegliwości dławicowych, zadowolenia z leczenia, ogólnej oceny jakości życia wskazywały na istotną poprawę jakości życia w całej badanej grupie po 12 miesiącach od wykonania zabiegu angioplastyki.
Wnioski:
1. W badanej grupie chorych nie stwierdzono, że po 12 miesiącach od zabiegu angioplastyki jakość życia pacjentów, badana na podskali mierzącej ograniczenia fizyczne pojawiające się podczas wykonywania czynności wymagających dużego wysiłku fizycznego, była istotnie wyższa niż przed zabiegiem.
2. Stwierdzono natomiast, że 12 miesięcy po zabiegu angioplastyki wzrosła jakość życia pacjentów oceniana podskalami odnoszącymi się do nasilenia występowania dolegliwości dławicowych, częstotliwości dolegliwości dławicowych, zadowolenia z leczenia. Wzrosła też ogólna jakość życia.
DOI: 10.5604/20834543.1186905
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     SAQ [1 powiązanych rekordów]
     angioplastyka tętnic wieńcowych [0 powiązanych rekordów]
     choroba wieńcowa [84 powiązanych rekordów]