AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WYBRANYCH GRUP ZAWODOWYCH. Podobieństwa i różnice w podejściu do problematyki aktywności fizycznej pracownika korporacji, pracownika służby zdrowia oraz nauczyciela

Justyna Jasik 1
1 - Uniwersytet Zielonogórski
MONZ
2015; 21 (3): 254-259
ICID: 1165349
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Właściwa aktywność ruchowa jest najważniejszym elementem stylu życia wpływającym na zdrowie człowieka. Bezsprzecznie wiemy, że jest ona niezbędna, znamy jej wartość profilaktyczną, promującą oraz terapeutyczną. Hipokinetyczny tryb codziennego życia (niedocenienie aktywności fizycznej pomimo świadomości jej walorów zdrowotnych) wciąż dotyczy zbyt wielu osób. Celem pracy jest scharakteryzowanie nastawienia do problematyki zdrowia i aktywności fizycznej trzech grup zawodowych: nauczycieli, pracowników służby zdrowia oraz pracowników korporacji.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono za pomocą metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Pytania dotyczyły podejścia do problematyki aktywności fizycznej oraz subiektywnej oceny zachowań zdrowotnych respondentów. Losową grupę reprezentatywną stanowili nauczyciele (ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz policealnych), pracownicy służby zdrowia (głównie pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz lekarze) i pracownicy korporacji (przedsiębiorstwo produkcyjne z branży motoryzacyjnej, przedsiębiorstwa z branży stalowej).
Wyniki badań. Blisko jedna trzecia (36,5%) badanych ma za wysokie wartości BMI. W subiektywnej ocenie zdrowia blisko co piąta osoba czuje się bardzo dobrze, a ponad połowa (66%) ocenia swoje zdrowie jako dobre. Regularne i zalecane kontrole zdrowia raz w roku przeprowadza blisko połowa pracowników służby zdrowia i nauczycieli, ale tylko co czwarty (25%) pracownik korporacji. Aktywność fizyczną służącą zdrowiu (kilka razy w tygodniu) uprawia blisko co trzeci (35%) pracownik korporacji, 41% nauczycieli i 44% służby zdrowia. Preferowanymi formami aktywności fizycznej w badanej populacji są spacery, jazda na rowerze oraz pływanie. Największymi barierami w podejmowaniu aktywności fizycznej są: brak czasu (57%) oraz brak motywacji (40%). Z kolei najsilniejszą motywacją do uprawiania aktywności ruchowej jest poprawa samopoczucia (72%), w dalszej kolejności aspekty zdrowotne oraz poprawa sylwetki.
Wnioski. Badane grupy zawodowe w podejściu do aktywności fizycznej wypadają korzystnie na tle społeczeństwa. Jest to jednak wciąż za mało, by walczyć z plagą chorób cywilizacyjnych i czerpać zdrowotne korzyści. W każdej grupie zawodowej niezbędne są działania zwiększające aktywność fizyczną osób pracujących.
DOI: 10.5604/20834543.1165349
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     bariery [8 powiązanych rekordów]
     grupy zawodowe [0 powiązanych rekordów]
     elementy stylu życia [0 powiązanych rekordów]