Rozwój podstawowej opieki zdrowotnej na Ukrainie w świetle trendów światowych

Valeriia M. Lekhan 1, Henadiy O. Slabkyy 2, Valentina H. Ginsburg 3, Liliia V. Kryachkova 4, Marina V. Shevchenko 2
1 - Dnipropetrovsk Medical Academy
2 - State Administration Ukrainian Institute of Strategic Research of the Ministry of Public Health of Ukraine
3 - Main Healthcare Department of Dnipropetrovsk Regional State Administration
4 - Dnipropetrovsk Medical Academy
MONZ
2015; 21 (2): 193-197
ICID: 1152919
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel badań. W pracy przeanalizowano różne podejścia, zasady i wymagania dotyczące organizacji podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), których efektywność została potwierdzona dobrze zaplanowanymi badaniami prowadzonymi na świecie. Celem artykułu jest ocena zgodności podejścia do poprawy systemu świadczenia POZ na Ukrainie z rzeczywistymi standardami międzynarodowymi.
Materiały i metody. Przeprowadzono analizę porównawczą organizacji POZ w różnych krajach europejskich. Stwierdzono, że model poprawy opieki zdrowotnej na Ukrainie jest w pełni zgodny z zasadami, wymaganiami i kryteriami skutecznego funkcjonowania POZ na świecie.
Wyniki. Co więcej, w oparciu o bieżące dane, określono zespół środków związanych z wdrażaniem modelu poprawy POZ na Ukrainie.

DOI: 10.5604/20834543.1152919
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     modernization [94 powiązanych rekordów]
     Primary Health Care [550 powiązanych rekordów]
     model [497 powiązanych rekordów]
     components [21 powiązanych rekordów] 

Related articles

N Tarnavska, I Demkiv,
The Conceptual Provisions of the Enterprise Flexib...
The article substantiates the basic concepts of construction and development of the enterprise flexibility management system by using the innovative methods of management. Essence of flexibility of enterprise has been defined as a property of maneuve...
STRESZCZENIE
O Joseph , E Eromietse ,
MULTINOMIAL LOGIT MODEL ESTIMATION OF HOUSEHOLD CH...
Understanding and predicting factors affecting car ownership and use is important given its impacts on transportation planning. This study investigates contributing factors to car ownership in Akure. The study’s data were gotten through the adminis...
STRESZCZENIE
A Akici,
EVALUATION OF THE ATTITUDES AND EXPERIENCES OF THE...
Introduction: Physicians’ perspectives are essential for rational use of medicine (RUM) activities. This study aimed at evaluation of physicians’ attitudes and experiences about therapeutical management process in terms of RUM in primary and seco...
STRESZCZENIE