Jednostopniowa amplifikacja kwasów nukleinowych (ang. One-Step Nucleic Acid Amplification – OSNA) – nowa metoda wykrywania przerzutów guzów litych do węzłów chłonnych

Krzysztof Kaczka 1, Anna Grzegory 2, Lech Pomorski 3
1 - Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz
2 - Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zgierz
3 - Klinika Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zgierz
MONZ
2015; 21 (2): 120-124
ICID: 1152906
Article type: Review article
 
 
  Wprowadzenie i cel pracy. Żadna ze stosowanych metod oceny węzłów chłonnych nie jest idealna. Wadą pooperacyjnego badania histopatologicznego jest długi czas oczekiwania na wynik. W przypadku dodatniego wyniku pooperacyjnego badania histopatologicznego węzła wartowniczego zachodzi konieczność przeprowadzenia drugiego zabiegu operacyjnego. Część przerzutów mniejszych niż 2 mm może zostać przeoczona w rutynowym badaniu histopatologicznym. Z kolei, badanie mrożakowe przy stosunkowo wysokiej swoistości ma niższą niż badanie pooperacyjne czułość. Badania molekularne z wykorzystaniem technik PCR, przy wysokiej czułości, charakteryzują się niższą swoistością. Ponadto techniki PCR, poza badaniem w czasie rzeczywistym, nie nadają się do wykorzystania jako badanie śródoperacyjne ze względu na długi czas oczekiwania na wynik. Jedną z nowych metod oceny węzłów chłonnych w guzach litych jest badanie OSNA. Artykuł podsumowuje światowe doniesienia dotyczące zastosowania tej techniki w ocenie węzłów chłonnych pacjentów z guzami litymi.
Opis stanu wiedzy. Badanie OSNA polega na amplifikacji mRNA cytokeratyny 19 (CK19). W chwili obecnej badanie to jest często wykonywane w badaniu węzłów chłonnych u pacjentów z rakiem piersi. W tym przypadku śródoperacyjna ocena węzłów chłonnych wartowniczych za pomocą metody OSNA pozwala na podjęcie decyzji o konieczności lub zaniechaniu wykonania limfadenektomii. W innych nowotworach zastosowanie metody OSNA podlega ewaluacji w licznych badaniach klinicznych.
Podsumowanie. Metoda OSNA być może stanie się rutynową techniką oceny węzłów chłonnych. Przy stosunkowo wysokiej czułości pozwala ona na ocenę węzłów chłonnych w czasie 30 minut, co umożliwi wykorzystanie jej jako badania śródoperacyjnego.

DOI: 10.5604/20834543.1152906
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     jednostopniowa amplifikacja kwasów nukleinowych [0 powiązanych rekordów]