Badania seroepidemiologiczne w kierunku Francisella tularensis wśród pracowników leśnictwa i rolników

Ewa Cisak 1, Angelina Wójcik-Fatla 1, Violetta Zając 1, Jacek Dutkiewicz 1
1 - Zakład Chorób Odzwierzęcych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ
2014; 20 (4): 412-414
ICID: 1132046
Article type: Original article
 
 
 wprowadzenie. Tularemia, wywołana przez pałeczki Francisella tularensis (F. tularensis) jest chorobą odzwierzęcą o dużej zakaźności, której rokowanie, zwłaszcza w postaci trzewnej, jest poważne.
 cel pracy. Ze względu na powinowactwo bakterii F. tularensis do środowiska wodnego, celem było przeprowadzenie badań seroepidemiologicznych w kierunku pałeczek F. tularensis u osób z grup ryzyka zawodowego, zamieszkujących i wykonu-jących prace na terenach popowodziowych lub w ich pobliżu.
materiał i metoda. Zbadano: 101 rolników, 36 pracowników leśnictwa oraz 41 osób z grupy kontrolnej. U wszystkich badanych osób oznaczano poziom swoistych przeciwciał anty F. tularensis IgM i IgG przy użyciu komercyjnego testu im-munoenzymatycznego ELISA firmy Virion-Serion (Niemcy). Obliczeń statystycznych dokonano testem chi 2 .
wyniki. U rolników odsetek wyników seropozytywnych w klasie IgM i IgG wynosił odpowiednio: 10,9% i 8,9%., natomiast u pracowników leśnictwa – odpowiednio 11,2% i 2,8%. W surowicach osób z grupy kontrolnej zanotowano 9,7% wyników dodatnich w klasie IgM i 7,3% w klasie IgG. Analiza statystyczna dodatnich wyników badań w klasie IgM i IgG (łącznie) nie wykazała istotnych różnic między tymi wynikami zarówno u rolników i grupy kontrolnej, jak i pracowników leśnictwa i grupy kontrolnej.
wnioski
1. Wykazano ryzyko zakażeń F. tularensis w środowisku eksploatacji lasu, pracy rolnej oraz w środowisku miejskim. 2. Wskazano na celowość przeprowadzenia badań środowiskowych w kierunku Francisella tularensis (badanie kleszczy i gryzoni) na terenach leśnych i pracy rolnej, jak również podjęcie działań profilaktycznych (edukacja zdrowotna, działania oświatowe) zarówno wśród osób z grup ryzyka zawodowego, jak i u osób mieszkających i wykonujących prace w środo-wisku miejskim.

 
 
 
DOI: 10.5604/20834543.1132046
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     tereny popowodziowe [0 powiązanych rekordów]
     pracownicy leśnictwa [1 powiązanych rekordów]
     seroepidemiologia [0 powiązanych rekordów]
     Francisella tularensis [12 powiązanych rekordów] 

Related articles

W Halicki, A Zając,
Zastosowanie idei zrównoważonego rozwoju w zaopa...
...
STRESZCZENIE
J Chycki, T Zając,
The effect of mineral-based alkaline water on hydr...
Previously it was demonstrated that mineralization and alkalization properties of mineral water are important factors influencing acid-base balance and hydration in athletes. The purpose of this study was to investigate the effects of drinking differ...
STRESZCZENIE
K Bartosik, A Buczek,
Head pediculosis in schoolchildren in the eastern ...
Objective. The aim of the study was to investigate the prevalence of head pediculosis among children from state primary schools in the villages and towns in eastern Poland, one of the poorest regions of the European Union. Materi...
STRESZCZENIE