Seksualność kobiet w okresie klimakterium

Agata Gardziejewska 1, Agnieszka Różańska-Kohsek 1, Maciej Zalewski 1, Jerzy Heimrath 1, Jerzy Zalewski 2
1 - Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 - Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
MONZ
2014; 20 (4): 400-404
ICID: 1132044
Article type: Original article
 
 
wprowadzenie. Seksualność to ogół doznań i przeżyć powiązanych z realizacją i odczuwaniem potrzeby seksualnej. Wpływa na całokształt życia oraz ewoluuje wraz z wiekiem i doświadczeniem jednostki.
cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie istoty życia seksualnego kobiet w okresie klimakterium.
materiał i metoda. Badaniami zostało objętych 100 losowo wybranych kobiet w wieku od 45 do 55 lat o różnym statusie społecznym i zawodowym. Narzędziem badawczym był samodzielnie skonstruowany anonimowy kwestionariusz ankie-towy, który zawierał 25 pytań zamkniętych.
wyniki. W badanej grupie 83% kobiet odczuwa dolegliwości typowe dla etapu przekwitania – najczęściej wymieniane to: zaburzenia snu, uderzenia gorąca oraz obniżenie nastroju i drażliwość. Aż 91% badanych kobiet, pomimo dokuczliwych przypadłości, nie stosuje hormonalnej terapii zastępczej. Negatywny wpływ zmian na aktywność seksualną zgłasza 62%, dla których najbardziej uciążliwymi zaburzeniami są: suchość w obrębie pochwy – 30% i zaburzenia pożądania seksualne-go – 22%. Ponad połowa kobiet czuje się atrakcyjnie – 54%. Większość kobiet twierdzi, że są akceptowane i uważane przez partnerów za atrakcyjne – 71%. Aktywność seksualną deklaruje 59% ankietowanych, a zadowolenie z życia seksualnego 49%. Dla większości kontakty seksualne są istotne i traktowane jako przyjemność, bądź niezbędny element więzi z partnerem, a 11% badanych traktuje je jako przykrą konieczność.
wnioski. Aktywność seksualna kobiet w okresie klimakterium obniża się i stosunki płciowe są rzadsze niż przed okresem przekwitania. Jednak, pomimo pojawienia się dolegliwości okresu okołomenopauzalnego, ankietowane prowadzą aktywne życie seksualne, a seksualność stanowi istotny element ich życia.
DOI: 10.5604/20834543.1132044
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     htz [10 powiązanych rekordów]
     klimakterium, [0 powiązanych rekordów]
     seksualność, [0 powiązanych rekordów]