Wczesna rehabilitacja pacjentów po udarze
niedokrwiennym mózgu

Jolanta Piskorz 1, Gustaw Wójcik 2, Joanna Iłzecka 3, Dorota Kozak-Putowska 3
1 - Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
2 - Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Zakład Balneoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 - Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2014; 20 (4): 351-355
ICID: 1132034
Article type: Review article
 
 
streszczenie
Wprowadzenie. Udar niedokrwienny mózgu spowodowany jest zatrzymaniem lub zmniejszeniem perfuzji naczynia tętniczego. Udary są główną przyczyną ciężkiego i przewlekłego inwalidztwa, co wpływa na całkowite koszty ponoszone przez społeczeństwo. Leczenie udaru niedokrwiennego polega na zastosowaniu terapii, która prowadzi do poprawienia perfuzji mózgu w obszarze objętym niedokrwieniem, a także terapii zmniejszającej skutki udaru. Wczesna rehabilitacja pacjentów odgrywa istotną rolę w procesie leczenia. Stosuje się różne metody rehabilitacji, uwzględniając stan ogólny chorego, ciężkość udaru i możliwości pacjenta.
Cel pracy. Przedstawienie różnych metod rehabilitacji pacjentów po udarach niedokrwiennych mózgu oraz ich wpływ na poprawę funkcjonowania chorych.
skrócony opis stanu wiedzy. Obecnie rehabilitacja medyczna dysponuje wyspecjalizowanym sprzętem, którego stosowanie daje dobre rezultaty w przywracaniu sprawności pacjentom. Celem rehabilitacji jest między innymi poprawa funkcji motorycznych w zakresie kończyn górnych i dolnych, zmniejszenie afazji, poprawa wydolności mięśni oddechowych, zmniejszanie niedowładu mięśni gardła i krtani, ograniczenie lub likwidacja dolegliwości bólowych, a także poprawa samopoczucia chorego. 
Podsumowanie. Zapewnienie ciągłości rehabilitacji jest ważne w profilaktyce ponownego udaru mózgu, czy też w powstawaniu zespołu rzekomego udaru mózgu, kiedy w mózgowiu nie dochodzi do nowych zmian ogniskowych, a mimo to pojawia się nasilenie niedowładów, powstają kolejne powikłania i pogorszenie stanu funkcjonalnego pacjenta.
DOI: 10.5604/20834543.1132034
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     niedowład [1 powiązanych rekordów]
     rehabilitacja [228 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Korabiusz, A Wawryków,
Physical rehabilitation of women after mastectomy...
...
STRESZCZENIE
,
Rehabilitation and return to work: Analysis repor...
This study* investigates the systems for rehabilitation/return to work in place in the 28 European Union (EU) Member States, along with the four European Free Trade Association (EFTA) countries. It analyses what factors play a role in the developme...
STRESZCZENIE
J Dymecka, M Bidzan,
Skala Niesprawności Neurologicznej Szpitala Guy ...
Skala Niesprawności Neurologicznej Szpitala Guy (GNDS, The Guy’s Neurological Disability Scale) jest istotnym narzędziem służącym do pomiaru niepełnosprawności u osób ze stwardnieniem rozsianym. Służy ona do określenia poziomu funkcjon...
STRESZCZENIE