Płeć jako czynnik różnicujący warunki funkcjonowania osób niepełnosprawnych
w środowisku wiejskim Lubelszczyzny

Wiesław Romanowicz 1, Józef Bergier 1, Dorota Tomczyszyn 1
1 - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
MONZ
2014; 20 (3): 314-319
ICID: 1124664
Article type: Original article
 
 
W wyniku powiększania się kapitału kulturowego kobiet, w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce nastąpiły istotne zmiany w zakresie pełnienia ról przez kobiety i mężczyzn. Można stwierdzić, iż zaczynają zacierać się różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami w oczekiwaniach wobec pracy, czy roli odgrywanej w sferze publicznej. Różnice w pełnieniu ról kulturowych są w dalszym ciągu duże, co jest wynikiem tradycyjnego postrzegania kobiet i mężczyzn. Celem opracowania jest przeprowadzenie analiz ukazujących różnice w zakresie warunków materialnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących obszary wiejskie.
Charakterystykę osób niepełnosprawnych pochodzących z terenów wiejskich województwa lubelskiego oparliśmy na materiale badawczym zebranym w 2010 roku, z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego według autorskiego kwestionariusza ankiety. Narzędzie badawcze składało się z 66 pytań, które dotyczyły różnych aspektów funkcjonowania osób niepełnosprawnych. W niniejszej pracy zależności zostały ukazane na podstawie 10 pytań z kwestionariusza. Przebadano 800 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących obszary wiejskie województwa lubelskiego, w wieku 16–65 lat. Badania zostały zrealizowane na próbie adresowej pozyskanej z gminnych ośrodków pomocy społecznej.
Dokonano kwotowego doboru grupy badawczej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w środowisku wiejskim Lubelszczyzny kobiety korzystniej oceniają swoją sytuację materialną niż mężczyźni, deklarują realnie wyższe dochody przypadające na jedną osobę w rodzinie oraz wykazują większą aktywność na rynku pracy.
Na podstawie prezentowanych badań przeprowadzonych w środowisku osób niepełnosprawnych można zauważyć zmianę pozycji kobiety w życiu społecznym i rodzinnym. Kobiety wyróżniają się większą aktywnością zawodową, czego dowodem jest fakt, że mniej kobiet niż mężczyzn utrzymuje się wyłącznie z dotacji państwowych w formie rent, zasiłków czy emerytur.

DOI: 10.5604/20834543.1124664
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wieś [12 powiązanych rekordów]
     warunki materialne [0 powiązanych rekordów]