Zachowania żywieniowe młodzieży z województwa śląskiego

Agata Kiciak 1, Beata Całyniuk 2, Elżbieta Grochowska-Niedworok 2, Marek Kardas 1, Lechosław Dul 3
1 - Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 - Zakład Żywienia Człowieka Katedry Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3 - Zakład Biostatystyki, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
MONZ
2014; 20 (3): 296-300
ICID: 1124661
Article type: Original article
 
 
wprowadzenie. Zachowania zdrowotne wpływają bezpośrednio lub pośrednio na zdrowie i życie człowieka. Do zachowań prozdrowotnych – sprzyjających zdrowiu zaliczamy między innymi racjonalne żywienie. Postawy żywieniowe mają szczególne znaczenie w wieku wczesnego dzieciństwa i młodości, a stan zdrowia w okresie dojrzewania wywiera decydujący wpływ na zachowanie zdrowia w późniejszym wieku.
cel pracy. Celem badań była ocena postaw żywieniowych młodych osób uczęszczających do wybranych szkół średnich na terenie województwa śląskiego.
materiał i metody. Badaniem objęto grupę 814 uczniów uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, w tym 264 chłopców i 550 dziewcząt. Do oceny zachowań żywieniowych wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety.
wyniki. Stwierdzono, że blisko połowa (47% ogółu badanych) młodych osób spożywała najczęściej 4 lub 5 posiłków w ciągu dnia. Taka liczba posiłków częściej występowała w jadłospisach dziewcząt niż chłopców. Codzienne spożywanie drugiego śniadania zadeklarowała ponad połowa badanych dziewcząt i chłopców. 1/3 badanych dziewcząt i chłopców w ogóle nie dojada między posiłkami. W badaniach własnych, odnosząc się do spożycia warzyw i owoców, stwierdzono, że prawie połowa ankietowanych uwzględniała w swoim jadłospisie te produkty kilka razy dziennie. Największy odsetek badanych zadeklarował spożywanie kasz rzadziej niż raz w tygodniu, około 74% dziewcząt i 70% chłopców.
wnioski. Wykazano istotne różnice między zachowaniami żywieniowymi grupy dziewcząt i chłopców. Stwierdzono nieprawidłowe nawyki żywieniowe badanej grupy osób. Wskazane jest prowadzenie ukierunkowanej edukacji w zakresie kształtowania zachowań prozdrowotnych młodzieży.
DOI: 10.5604/20834543.1124661
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zachowania zdrowotne [53 powiązanych rekordów]
     zachowania żywieniowe [12 powiązanych rekordów]