Jakość życia pacjentów po implantacji kardiowertera-defibrylatora

Aleksandra Bednarek 1, Małgorzata Peregud-Pogorzelska 2, Jarosław Kaźmierczak 2, Zdzisława Kornacewicz-Jach 2
1 - Klinika Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2 - Klinika Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
MONZ
2014; 20 (3): 256-259
ICID: 1124653
Article type: Review article
 
 
wstęp. Choroby układu krążenia stanowią wiodący problem zdrowia publicznego na całym świecie. Wprowadzenie kardiowerterów-defibrylatorów (ang. ICD-implantable cardioverter-defibrillator) oraz miniaturyzacja tych urządzeń pozwoliły na radykalne wydłużenie życia pacjentów [1]. Pomimo korzyści, nieocenionej wartości ratunkowej, jaką niesie za sobą implantowany kardiowerter – defibrylator, u pacjentów występuje bardzo często pogorszenie jakości życia.
cel pracy. Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów po implantacji kardiowertera-defibrylatora, z zastosowaniem kwestionariusza MacNew.
materiał i metody. Badaniem objęto 30 pacjentów zakwalifikowanych do implantacji kardiowertera-defibrylatora. Zastosowano interwencję edukacyjną w tej grupie. Do oceny jakości życia wykorzystano dwukrotnie standaryzowany kwestionariusz MacNew, który pozwolił oszacować trzy podstawowe sfery: psychiczną, społeczną i fizyczną pacjentów po implantacji urządzenia.
wyniki. Analizując różnice między dwoma pomiarami parametrów kwestionariusza, w grupie badanej zaobserwowano istotny statystycznie wzrost wszystkich jego wartości. Wskaźnik stanu emocjonalnego wzrósł średnio o 0,51; wskaźnik poziomu kontaktów społecznych wzrósł średnio o 0,51; wskaźnik wydolności fizycznej wzrósł średnio o 0,49.
wnioski. Podjęte działania edukacyjne spowodowały wzrost jakości życia pacjentów z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem. Wskazuje to na potrzebę wdrażania odpowiednich programów zintensyfikowanej edukacji w tej grupie pacjentów.
 

DOI: 10.5604/20834543.1124653
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     MacNew [0 powiązanych rekordów]
     kardiowerter-defibrylator [11 powiązanych rekordów]