Jakie zagadnienia należy poruszyć w edukacji kobiet ciężarnych na temat porodu
nieobciążonego patologią?

Mariola Król 1, Paulina Kaczor 2, Magdalena Grobelny 3
1 - Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie, Doktorantka; Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2014; 20 (3): 245-250
ICID: 1124651
Article type: Original article
 
 
wprowadzenie. Przyjście na świat dziecka jest istotnym wydarzeniem w historii każdej rodziny, wzbudzającym wiele pozytywnych emocji, ale również strach przed porodem. Kobiety liczą na poprowadzenie ich przez najważniejsze w ich życiu wydarzenie – objęcie troskliwą i profesjonalną opieką ze strony odpowiednio przygotowanych do tego fachowców, dlatego niezwykle ważnym elementem opieki nad kobietą ciężarną i rodzącą jest działalność edukacyjna prowadzona przez pracowników ochrony zdrowia.
cel pracy. Celem niniejszej pracy jest ukazanie poziomu wiedzy kobiet ciężarnych na temat podstawowych zagadnień z zakresu porodu fizjologicznego.
materiał i metody. Badania przeprowadzono na obszarze województwa lubelskiego, wśród 110 kobiet ciężarnych, z czego 91 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy ankiet zakwalifikowano do analizy komputerowej. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem autorski kwestionariusz ankiety. Zebrane tą drogą informacje poddano statystycznej analizie komputerowej.
wyniki. Wyniki zakwalifikowanych do analizy 91 ankiet, zebranych wśród kobiet ciężarnych, ukazują, iż stan wiedzy związany z porodem nieobciążonym patologią jest dobry, jednak istnieją zagadnienia, które nieustannie należy poruszać w celu stałego podnoszenia wiedzy kobiet w ciąży.
wnioski. Jednym z ważnych zadań położnej jest edukacja kobiet przygotowujących się do porodu. Położne powinny przeznaczać na nią większą ilość czasu w swojej praktyce zawodowej. Źródłem pozyskiwania wiedzy na temat ciąży i porodu powinien być przede wszystkim wykwalifikowany personel medyczny. Istotne jest promowanie roli zawodowej położnych, jako wykwalifikowanego personelu medycznego, w zakresie kompetencji którego pozostaje opieka nad kobietą w przebiegu porodu fizjologicznego.
DOI: 10.5604/20834543.1124651
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ciężarna [3 powiązanych rekordów]
     fizjologia [8 powiązanych rekordów]
     poród [42 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Król, M Wzorek,
Ocena środowiskowa stosowania gruzu betonowego w ...
W artykule przeanalizowano dostępne metody wykonywania wyciągów wodnych z gruzu betonowego używanego w różnych aplikacjach inżynierskich. Wykonano także badania związane z oceną poziomu uwalniania metali ciężkich zarówno z gruzu betonowe...
STRESZCZENIE
M Blaszczok, M Król,
Proste pomiary diagnostyczne podstawą wyznaczenia...
Współcześnie większość budynków użyteczności publicznej wyposażona jest w instalację wentylacji mechanicznej,która pochłania dużą część energii zużywanej przez budynek. Jednym z podstawowych procesów uzdatniania powietrza w tych i...
STRESZCZENIE
K Wroński, J Kaczor,
Benign retroperitoneal SChwannoma – a rare CaSe...
retroperitoneal schwannoma is an extremely rare benign neoplasm, except for patients suffering from Von recklinghausen’s disease. most schwannomas (neurilemmomas, neurinomas) are tumors that develop slowly from the Schwann cells. Schwannomas are o...
STRESZCZENIE