Jakość życia osób z celiakią, alergią i nadwrażliwością na gluten stosujących dietę bezglutenową – ocena za pomocą kwestionariusza WHOQOL-BREF

Anna Brończyk-Puzoń 1, Joanna Bieniek 1, Aneta Koszowska 2, Justyna Nowak 2, Anna Dittfeld 3, Elżbieta Dziąbek 1, Paweł Jagielski 4
1 - Studium doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 - Studium doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 - Studium doktoranckie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
4 - Zakład Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki, Katedra Biochemii Klinicznej. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
MONZ
2014; 20 (3): 241-244
ICID: 1124650
Article type: Original article
 
 
wprowadzenie. Tematyka jakości życia wzbudza duże zainteresowanie, również w medycynie. Posiadanie wiedzy dotyczącej jakości życia badanych pacjentów staje się pomocne w trakcie wyboru odpowiedniego sposobu leczenia oraz jego doboru do indywidualnych jego potrzeb.
cel. Celem pracy była analiza jakości życia osób z celiakią, alergią i nadwrażliwością na gluten stosujących dietę bezglutenową oraz osób niestosujących diety bezglutenowej w celach leczniczych.
materiał i metoda. Badania przeprowadzono wśród 417 osób w wieku 18–75 lat, z podziałem na 2 grupy badawcze, pierwszą grupę respondentów stanowili badani ze zdiagnozowaną celiakią, alergią lub nadwrażliwością na gluten, z kolei drugą grupę obejmowały osoby niestosujące diety bezglutenowej ani jakiejkolwiek diety leczniczej (grupa kontrolna). W badaniu zastosowano kwestionariusz World Health Organization Quality of Life Instrument -WHOQOL-BREF, w polskiej wersji językowej, składający się z 26 pytań, oceniający jakość życia w zakresie czterech sfer: fizycznej, psychologicznej, społecznej i środowiskowej oraz osobno percepcję jakości życia i samoocenę stanu zdrowia.
wyniki. Grupa osób stosująca dietę bezglutenową w celach leczniczych oceniła ogólną jakość życia na poziomie średniej wynoszącej 3,72±0,88, a zdrowia na poziomie 3,19±0,91. Dla porównania – osoby niestosujące diety bezglutenowej oceniły ogólną jakość swojego życia na poziomie średniej 3,94±0,76, a stan zdrowia na 3,70±0,79.
wnioski. Jakość życia osób niestosujących diety bezglutenowej w celach leczniczych, w porównaniu do osób z celiakią, alergią lub nadwrażliwością na gluten, jest wyższa szczególnie w sferze psychologicznej, społecznej, a także w ogólnym samozadowoleniu ze zdrowia. Obserwacje te powinny być wykorzystane w trakcie doboru metody terapeutyczno-leczniczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta.
DOI: 10.5604/20834543.1124650
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dieta bezglutenowa [4 powiązanych rekordów]
     Gluten [50 powiązanych rekordów]
     celiakia [47 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Matras, M Nowak,
ADEQUATE VITAMIN D INTAKE AND THE RESISTANCE AND I...
Physical activity on professional level foster occurrence of infections and injuries. Due to increased training weights which accompany high rank events e.g. Olympic Games, injuries and infections are problems for 12% and 8% competitors. Vitamin D pr...
STRESZCZENIE
G Bartnicki, B Nowak,
Straty ciepła na przesyle jako cecha scentralizow...
Przesyłanie ciepła na znaczne odległości siecią ciepłowniczą powoduje straty ciepła, które wynikają z różnicy temperatury nośnika ciepła i otoczenia rurociągu. Izolacja cieplna ogranicza te straty, ale ich nie eliminuje. Wielkość str...
STRESZCZENIE
M Bieniek, A Rusin,
Wyznaczanie analitycznych zależności do obliczan...
Często występującym uszkodzeniem walczaków kotłów parowych jest pojawienie się pęknięć krawędzi otworów pod króćce rur opadowych. Z uwagi na fakt, że przekroczenie przez wadę wymiarów krytycznych może skutkować kruchym rozerwaniem ...
STRESZCZENIE