Psychospołeczne następstwa nietrzymania moczu

Grażyna Stadnicka 1, Marta Janik 2, Celina Łepecka - Klusek 3, Anna Pilewska – Kozak 3
1 - Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie
2 - Studentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, UM Lublin
3 - Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM Lublin
MONZ
2014; 20 (2): 136-140
ICID: 1112226
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Nietrzymanie moczu, ze względu na charakter objawów i częstość występowania, stanowi poważny problem medyczny i społeczny dla około jednej trzeciej populacji kobiet.
Cel pracy. Celem pracy było ukazanie psychospołecznych następstw nietrzymania moczu u kobiet.
Materiał i metody. Badaniami objęto 213 kobiet z objawami nietrzymania moczu. W okresie pięciu miesięcy 2012 roku przeprowadzono badania wśród pacjentek Poradni Urodynamicznej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie – „CenterMed Lublin”. Narzędziem badawczym był kwestionariusz składający się z trzech części: autorskiej, Gaudenza oraz King’s Heath. W analizie statystycznej wyników badań wykorzystano test z do porównywania dwóch wskaźników struktury.
Wyniki. Badane kobiety były w wieku 19–87 lat, przy czym ponad połowę (109; 51.2%) tej grupy stanowiły kobiety między 41. a 60. rokiem życia. Badania wykazały, że znaczna część kobiet nie rozmawia z mężem o swojej chorobie (35; 16.4%) lub mąż nie wie o jej istnieniu (28; 13.2%). Nietrzymanie moczu, zdaniem ponad połowy badanych, ma duży (72; 33.8%) lub bardzo duży (79; 37.1%) wpływ na ich samopoczucie.
Statystyczna analiza danych pokazała istotny (<0.05) związek między miejscem zamieszkania oraz wiekiem kobiet z nietrzymaniem moczu a wykonywaniem prac domowych, aktywnością fizyczną, podróżowaniem, relacjami z partnerem, życiem płciowym. Wiek miał wpływ na ogólną ocenę stanu zdrowia, kontakty towarzyskie z przyjaciółmi, sen oraz samoocenę.
Wnioski:
1. Nietrzymanie moczu ma negatywny wpływ na kondycję psychiczną kobiet, wywołuje zaniepokojenie, zdenerwowanie, lęk oraz prowadzi do obniżonej samooceny i poczucia gorszego ogólnego stanu zdrowia.
2. Społeczne konsekwencje nietrzymania moczu przejawiają się ograniczaniem kontaktów towarzyskich i aktywności fizycznej, pojawianiem się trudności w wykonywaniu codziennych czynności, swobodnym podróżowaniu oraz pogarszaniem się relacji z partnerem.

DOI: 10.5604/20834543.1112226
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     jakość życia kobiet [0 powiązanych rekordów]
     aspekt społeczny [0 powiązanych rekordów]
     nietrzymanie moczu [41 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Surman, M Janik,
Stress and its molecular consequences in cancer pr...
Stress, caused by psychological, physiological and physical factors has an adverse impact on human body homeostasis. There are two kind of stress: short-term and chronic. Cancer patients usually live under chronic stress, caused by diagnosis-related ...
STRESZCZENIE
R Szetela, K Janik,
Analiza wybranych problemów eksploatacyjnych – ...
Wdrażanie praktycznych rozwiązań umożliwiających minimalizację kosztów procesu oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów jest procesem długotrwałym i trudnym. Zwykle prace tego typu rozpoczynają się od działań przygotowawczych, w...
STRESZCZENIE
G Stadnicka, A Pilewska-Kozak,
Quality of life and sexual activity of women suffe...
Aim. The aim of this study was to search for a correlation between the quality of life and the sexuality of women with polycystic ovary syndrome (PCOS). Material and methods. The research was made with the use of the WHOQOL)-BREF quest...
STRESZCZENIE