Wybrane czynniki psychologiczne i medyczne a jakość życia chorych na choroby układu krążenia

Dorota Żołnierczuk-Kieliszek 1, Teresa B Kulik 1, Agnieszka E Maciejasz 1, Ewa Kawiak-Jawor 1, Mariola Janiszewska 1, Agata Stefanowicz 1
1 - Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2014; 20 (2): 131-135
ICID: 1112225
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Celem pracy było ustalenie związku pomiędzy szeregiem czynników a jakością życia chorych na choroby układu krążenia (ChUK). Do czynników tych zaliczono: czas trwania choroby (chorób) układu krążenia, liczbę rozpoznanych chorób układu krążenia, obciążenie genetyczne ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia, obciążenie czynnikami ryzyka rozwoju chorób układu krążenia związanymi ze stylem życia, samoocenę stanu zdrowia chorych, obecność negatywnych stanów emocjonalnych u chorych, uczestnictwo w zajęciach rehabilitacji kardiologicznej.
Materiał i metoda. Badaniem objęto 100 pacjentów leczących się z powodu chorób układu krążenia w poradniach kardiologicznych w Rykach i Dęblinie (województwo lubelskie). Grupę badaną stanowiło 50 kobiet i 50 mężczyzn w wieku od 22 do 85 lat (średnia arytmetyczna wieku badanych 61 lat). Stosowano kwotowy dobór próby badanej. Badanie zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego w okresie od kwietnia do maja 2011 roku. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety składający się z 39 pytań oraz standardowe narzędzie badawcze – kwestionariusz SF-36v2 Health Survey.
Wyniki. Podgrupą chorych na choroby układu krążenia charakteryzującą się najgorszą jakością życia są osoby chorujące na choroby układu krążenia powyżej 10 lat, pacjenci z rozpoznaną więcej niż jedną chorobą układu krążenia, pacjenci obciążeni genetycznie ChUK, badani obciążeni przewlekłym stresem, badani o niskiej samoocenie stanu zdrowia, badani doświadczający negatywnych emocji i nieuczestniczący w zajęciach rehabilitacji kardiologicznej.
Wnioski. Opisana powyżej podgrupa chorych na choroby układu krążenia wymaga szczególnej uwagi we wszelkich działaniach profilaktycznych i leczniczych
DOI: 10.5604/20834543.1112225
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zaburzenia nastroju [3 powiązanych rekordów]
     czas trwania choroby [0 powiązanych rekordów]
     pacjenci ambulatoryjni [0 powiązanych rekordów]
     SF-36 [31 powiązanych rekordów]