Samoopieka w działaniach podejmowanych przez pacjentów z POChP na rzecz zdrowia

Małgorzata Kochman 1, Jolanta Górajek-Jóźwik  2
1 - Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie
2 - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2014; 20 (2): 109-119
ICID: 1112222
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest chorobą postępującą. Objawy, które wstępują w początkowym jej okresie, często są lekceważone, a dopiero towarzysząca jej duszność wysiłkowa, występująca już w zaawansowanym stadium choroby, zmusza chorego do poszukiwania fachowej pomocy.
Celem pracy jest określenie zależności działań samoopiekuńczych (samoopieka), podejmowanych przez pacjentów z POChP w domu i w szpitalu, oraz czynników warunkujących ten stan.
Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w 2008 roku w jednym ze szpitali w województwie podkarpackim. Miały one charakter dobrowolny i wzięło w nich udział 110 pacjentów z POChP. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Za narzędzie posłużył samodzielnie opracowany, niestandaryzowany kwestionariusz ankiety. Przy jego tworzeniu wykorzy-stano dotychczasowy stan wiedzy oraz własne, wieloletnie doświadczenia z pracy z tą kategorią chorych.
Wyniki. W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono istotne różnice w poziomie samoopieki sprawowanej w domu (68,80pkt) i podczas pobytu w szpitalu (71,45pkt), (Z=12,86;p<0,01). Stwierdzono wysoce istotne różnice w ilości problemów, z jakimi muszą radzić sobie ankietowani w domu w porównaniu z tymi w szpitalu. Stwierdzono, że osoby, które korzystały z informacji na temat, jak żyć z chorobą, udzielanych im przez lekarza oraz pielęgniarkę, miały istotnie lepszy poziom samoopieki (72,64 pkt) w porównaniu do tych chorych, którzy czerpali informacje na ten temat z „innych źródeł” (66,93 pkt), różnica ta była istotna statystycznie (p=0,02).
Wnioski. 1. Silna motywacja chorych na POChP wywiera istotny wpływ na ich poziom samoopieki. 2. Pobyt w szpitalu i uzyskiwanie informacji na temat choroby od personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki) ma istotny wpływ na poziom samoopieki chorych na POChP. 3. W badanej grupie chorych nie wykazano istotnego wpływu czynników socjo-medycznych na poziom samoopieki.
DOI: 10.5604/20834543.1112222
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zdrowie [101 powiązanych rekordów]
     samoopieka [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Herbert, P Żegleń,
Ocena potencjału przyrodniczo-kulturowego jako na...
Praca prezentuje kwestie związane z oceną potencjału turystycznego pięciu powiatów województwa podkarpackiego (lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko - sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego) w aspekcie jego wpływu na...
STRESZCZENIE
J Herbert, P Żegleń,
Ocena potencjału przyrodniczo-kulturowego jako na...
Praca prezentuje kwestie związane z oceną potencjału turystycznego pięciu powiatów województwa podkarpackiego (lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko - sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego) w aspekcie jego wpływu na...
STRESZCZENIE
W Cynarski, P Pawelec,
Social Determinants of Attitudes towards Health in...
Background. The theoretical perspective for this research is inspired by Humanistic Theory of Martial Arts, the anthropology of martial arts, the sociology of health, and the sociology of physical culture/ sociology of sport. Aim. This research poses...
STRESZCZENIE